"~~නිහඩ ලොව බිදින්න~~"

~~නිහඩ ලොව බිදින්න~~

Sunday, July 18, 2010

ගගක් සේ ඔබ.....


ගගක් සේ ඔබ ගලා එයි නම්
මුවදොරක් වී ඔබව හමු වන්නම්
මලක් සේ ඔබ පෙතිසලයි නම්
පවන් රළ වී ඔබව සිප ගන්නම්...

පලා පැහැයෙන් දිදුල කදු වලියේ
අතුල පිනි මතුවේ
සදක් සේ මා ඔබට දැල් වෙන්නම්
ඔබේ කදුලැලි සෙමෙන් පිස ලන්නම්

දෑස රවටන මිරිගු දිය තලයේ
වැටෙන උණු කදුලේ
අරුත වී මා ඔබේ ලග ඉන්නම්
මිරිගු දිය මැද කෙම් බිමක් වෙන්නම්


ගගක් සේ ඔබ ගලා එයි නම්. . . .
මුවදොරක් වී ඔබව හමු වන්නම්. . . .

No comments:

Post a Comment